SENNIK.NET - NAJLEPSZY SENNIK ONLINE
sennik

 
Start
Menu g��wne
Start
Sennik
Znaczenie Imion
Czytelnia
Kalkulator BMI
Bannery
Reklama
Kontakt
Mapa Strony
Polecamy
PRZEPISY KULINARNE SEICENTO FORUM


Dobre strony
PRZEPISY

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy na naszej sennej stronie SENNIK ONLINEJak wykazuj� badania naukowe praktycznie ka�dy cz�owiek �ni w nocy.
Jednak nie zawsze po przebudzeniu te sny pami�tamy.
Je�li jednak uda�o Ci si� zapami�ta� sw�j sen i chcesz si� dowiedzie� co oznacza zapraszamy do przejrzenia naszego sennika, mo�e pomo�e on Ci wyt�umaczy� wiele rzeczy.
Sennik zawiera szczeg��owe opisy znacze� dla prawie 2000 hase� i ca�y czas jest intensywnie rozbudowywany.
Sennik nasz mo�e nie zawiera wszystkich mo�liwych hase� jakie mo�na opisa� ale na pewno znajdziesz w nim wiele tych najpopularniejszych.
Ca�y czas staramy si� go uzupe�nia� w miar� naszych mo�liwo�ci w chwilach wolnego czasu.


 
Sennik jest zbiorem najcz��ciej spotykanych marze� sennych, kt�ry zawiera du�� liczb� symboli sennych i ich interpretacji. Senniki pr�buj� t�umaczy� podstawowe symbole wyst�puj�ce w snach, jednak dokonana na ich podstawie interpretacja musi by� powi�zana z og�ln� sytuacj� �ni�cego i ka�dy sen nale�y interpretowa� oddzielnie. Nie ma jednoznacznej recepty jak nale�y odczytywa� poszczeg�lne symbole.
Pomimo powszechnego uznania, i� sny mog� przepowiedzie� przysz�o��, naukowcy przekonani s� i� okres snu jest momentem segregowania pami�ci ludzkiej (r�wnie� element�w pami�ci pod�wiadomej) w kt�rym obrazy senne powstaj� na bazie prze�ytych sytuacji i emocji.

Poza sennikiem znajdziesz na naszych stronach znaczenie imion najpopularniejszych w Polsce, niebawem pojawi si� horoskop urodzeniowy nad kt�rym trwaj� prace.


 


Copyright 2003-2014 © Sennik.Net All Rights Reserved. Wszelkie Prawa Zastrze�one.
Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materia��w zamieszczonych na stronie www.sennik.net
w ca�o�ci lub cz��ci w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody w�a�cicieli serwisu jest zabronione i nielegalne.